Nông dân ngán ruộng, nông dân bám ruộng

Những cánh đồng bạt ngàn giờ chỉ toàn người lớn tuổi.
Những cánh đồng bạt ngàn giờ chỉ toàn người lớn tuổi.