Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nông dân ngán ruộng, nông dân bám ruộng

Những cánh đồng bạt ngàn giờ chỉ toàn người lớn tuổi.
Những cánh đồng bạt ngàn giờ chỉ toàn người lớn tuổi.