Non thiêng Ba Vì bị xâm hại

Thi công, mở đường tác động xấu đến cảnh quan và bảo tồn, gây nguy hiểm cho du khách.
Thi công, mở đường tác động xấu đến cảnh quan và bảo tồn, gây nguy hiểm cho du khách.