Tai hoạ kinh hoàng tại Mù Căng Chải (Yên Bái):

“Những thước phim câm” ở La Pán Tẩn