Những màu áo xanh “gieo” chữ vùng biên Ea Súp

Từ năm 2012 đến nay, đại úy Hiếu và trung úy Thọ tố chức giảng dạy, xóa mù chữ được 2 lớp với 53 học viên ở xã Ia Rvê.
Từ năm 2012 đến nay, đại úy Hiếu và trung úy Thọ tố chức giảng dạy, xóa mù chữ được 2 lớp với 53 học viên ở xã Ia Rvê.
Từ năm 2012 đến nay, đại úy Hiếu và trung úy Thọ tố chức giảng dạy, xóa mù chữ được 2 lớp với 53 học viên ở xã Ia Rvê.