Những "cây đại thụ" vùng biên

Ông Phàn Phù Lìn trao đổi tình hình canh tác với người dân bản Phìn Ngan.
Ông Phàn Phù Lìn trao đổi tình hình canh tác với người dân bản Phìn Ngan.