Người mất mạng, kẻ tự chặt tay, rạch thịt vì… đại xà