BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Người có duyên cứu người trên biển

Thuyền trưởng Vũ Trọng Phú (trên cùng bên phải) họp phổ biến nhiệm vụ.
Thuyền trưởng Vũ Trọng Phú (trên cùng bên phải) họp phổ biến nhiệm vụ.