Người anh hùng chưa được vinh phong Phạm Duy Thiệu:

Ngồi buồn nghĩ cách cứu người

Lên top