Lời kể xúc động về Lời thề Độc lập từ một nhân chứng lịch sử

71 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập (Ảnh: Internet)
71 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập (Ảnh: Internet)