Lò nặn tượng Táo Quân gần 100 năm đỏ lửa

Ông Nguyễn Văn Chín, truyền nhân của lò nặn Táo Quân 100 tuổi ở Hội An.
Ông Nguyễn Văn Chín, truyền nhân của lò nặn Táo Quân 100 tuổi ở Hội An.