Lệ chảy theo Suối Phèn

Khi chúng tôi trở về, mù mịt bốn bề là các đám đốt nương, phá rừng.
Khi chúng tôi trở về, mù mịt bốn bề là các đám đốt nương, phá rừng.