Lao mình xuống biển dữ cứu ngư dân

Trần Thanh Ron đang tiếp cận ngư dân bị nạn.
Trần Thanh Ron đang tiếp cận ngư dân bị nạn.
Trần Thanh Ron đang tiếp cận ngư dân bị nạn.