Lao mình xuống biển dữ cứu ngư dân

Trần Thanh Ron đang tiếp cận ngư dân bị nạn.
Trần Thanh Ron đang tiếp cận ngư dân bị nạn.