Làng “Việt kiều hồi hương” 5 không

Làng chài “Việt kiều” ấp Tà Dơ
Làng chài “Việt kiều” ấp Tà Dơ