Lặng im Pao Mã Phìn

Một góc Pao Mã Phìn. Ảnh: TTH
Một góc Pao Mã Phìn. Ảnh: TTH
Một góc Pao Mã Phìn. Ảnh: TTH