ĐBSCL: Cần “mở đường” cho tích tụ ruộng đất

Kỳ 2: Làm ăn lớn, chịu đầu tư, mới thành công