Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cuộc thi "Viết về người lao động - viết cho người lao động":

Giúp dân no ấm, giữ vững vùng biên