“Gieo” chữ nơi mây ngàn gió núi

Bộ đội Biên phòng dạy xóa mù chữ cho học sinh dân tộc thiểu số ở Kon Tum.
Bộ đội Biên phòng dạy xóa mù chữ cho học sinh dân tộc thiểu số ở Kon Tum.
Bộ đội Biên phòng dạy xóa mù chữ cho học sinh dân tộc thiểu số ở Kon Tum.