Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giành đất với... hà bá

Cây mắm đã xanh tại dự án kè mềm chắn sóng tạo bãi xã Long Điền Đông.
Cây mắm đã xanh tại dự án kè mềm chắn sóng tạo bãi xã Long Điền Đông.