CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Gian nan thợ điện vùng sâu

Để đến địa điểm làm việc, thợ điện miền núi Gia Lai phải lội bộ trong điều kiện đường sá khó khăn.
Để đến địa điểm làm việc, thợ điện miền núi Gia Lai phải lội bộ trong điều kiện đường sá khó khăn.