Đường về cổ tích

Nhà văn Vĩnh Quyền trước lăng vua Hiệp Hòa.
Nhà văn Vĩnh Quyền trước lăng vua Hiệp Hòa.