Đường về cổ tích

Nhà văn Vĩnh Quyền trước lăng vua Hiệp Hòa.
Nhà văn Vĩnh Quyền trước lăng vua Hiệp Hòa.
Nhà văn Vĩnh Quyền trước lăng vua Hiệp Hòa.