HỒ ĐẮC THANH CHƯƠNG PHÁ VỠ KỶ LỤC CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA:

Du học xong, về quê hương cống hiến

Nhà vô địch Hồ Đắc Thanh Chương.
Nhà vô địch Hồ Đắc Thanh Chương.