CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Độc đáo gạo “lúa chét Tràm Chim”

Nguyễn Thanh Hiếu và lúa chét Tràm Chim do anh sản xuất.
Nguyễn Thanh Hiếu và lúa chét Tràm Chim do anh sản xuất.