Di dân tự do - những “cuộc chiến” và hệ lụy

Những di dân tự do dựng những căn chòi sống biệt lập giữa rừng sâu như thế này chỉ vì kiếm cơm ngày ba bữa. Ảnh: H.V.M
Những di dân tự do dựng những căn chòi sống biệt lập giữa rừng sâu như thế này chỉ vì kiếm cơm ngày ba bữa. Ảnh: H.V.M