CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

“Đầu tàu” ở bản 4

Pả Hiền luôn đi đầu trong mọi việc ở bản 4. Ảnh: KÔ KĂN SƯƠNG
Pả Hiền luôn đi đầu trong mọi việc ở bản 4. Ảnh: KÔ KĂN SƯƠNG