Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Đào tận gốc, trốc tận rễ"... đào rừng