CUỘC THI BÚT KÝ - PHÓNG SỰ VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Cuộc đối thoại thú vị của hai vị tướng ở hai chiến tuyến

Tháng 9-1973, ông Nguyễn Đức Huy (đứng ngoài cùng, bên phải) vinh dự  được gặp Chủ tịch Fidel Castro khi lãnh tụ Fidel Castro vào thăm chiến trường Quảng Trị- ảnh do nhân vật cung cấp.
Tháng 9-1973, ông Nguyễn Đức Huy (đứng ngoài cùng, bên phải) vinh dự được gặp Chủ tịch Fidel Castro khi lãnh tụ Fidel Castro vào thăm chiến trường Quảng Trị- ảnh do nhân vật cung cấp.
Tháng 9-1973, ông Nguyễn Đức Huy (đứng ngoài cùng, bên phải) vinh dự được gặp Chủ tịch Fidel Castro khi lãnh tụ Fidel Castro vào thăm chiến trường Quảng Trị- ảnh do nhân vật cung cấp.
Lên top