“Cuộc cách mạng trắng” gắn với một cái tên - Mai Kiều Liên

Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC