Cụ già mù “truyền lửa” sắc bùa

Cụ Biểu (thứ hai từ phải sang) đang hát sắc bùa.
Cụ Biểu (thứ hai từ phải sang) đang hát sắc bùa.