Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cụ già mù “truyền lửa” sắc bùa

Cụ Biểu (thứ hai từ phải sang) đang hát sắc bùa.
Cụ Biểu (thứ hai từ phải sang) đang hát sắc bùa.