Kỳ cuối: Tự "tê liệt", những người giữ rừng mặc rừng bị tàn sát

Công khai đốn hạ gỗ trong rừng phòng hộ