“Cỏ Mỹ” mua bán công khai giữa Hà Nội

“Cỏ Mỹ” được chào bán công khai trên Facebook với những chỉ dẫn hết sức cụ thể.Ảnh: L.N
“Cỏ Mỹ” được chào bán công khai trên Facebook với những chỉ dẫn hết sức cụ thể.Ảnh: L.N