Có một Năm Sa Đéc... “rất khác”

Chị Nguyễn Thị Thanh Loan - người gọi bà Năm Sa Đéc là bà ngoại.
Chị Nguyễn Thị Thanh Loan - người gọi bà Năm Sa Đéc là bà ngoại.