Chòi canh lửa - những “người hùng” giữ rừng

Kiểm lâm phụ trách địa bàn người Mông Vàng Súa Lử quan sát rừng trên chòi canh.
Kiểm lâm phụ trách địa bàn người Mông Vàng Súa Lử quan sát rừng trên chòi canh.
Kiểm lâm phụ trách địa bàn người Mông Vàng Súa Lử quan sát rừng trên chòi canh.