Chạm vào vị xuân biên cương

Chăm sóc vườn rau của đồn biên phòng Tùng Vài (Hà Giang).
Chăm sóc vườn rau của đồn biên phòng Tùng Vài (Hà Giang).
Chăm sóc vườn rau của đồn biên phòng Tùng Vài (Hà Giang).