Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cạo trọc, vét nhẵn, tận diệt “hàng rừng”