Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị đánh thành người thực vật, hơn 3 năm "kêu trời không thấu"