SAU CÔNG BỐ CÁ BIỂN MIỀN TRUNG ĐÃ ĂN ĐƯỢC:

Ba lo, bảy mừng