Ấm áp trái tim Việt nơi đất khách

Sẻ chia với những mảnh đời khó khăn tại quê nhà (ảnh dưới).
Sẻ chia với những mảnh đời khó khăn tại quê nhà (ảnh dưới).