A Dơi Đớ, rồi cũng đến ngày được “trở về”

Hơn 18 năm nay, cuộc sống của người dân “Bản xâm cư” còn nhiều khó khănẢnh: LÂM HƯNG THƠ
Hơn 18 năm nay, cuộc sống của người dân “Bản xâm cư” còn nhiều khó khănẢnh: LÂM HƯNG THƠ
Hơn 18 năm nay, cuộc sống của người dân “Bản xâm cư” còn nhiều khó khănẢnh: LÂM HƯNG THƠ