Sáu ngành nghề không được đình công

Thăm dò và khai thác dầu khí là một trong sáu ngành nghề không được đình công.
Thăm dò và khai thác dầu khí là một trong sáu ngành nghề không được đình công.