Nhặt được của rơi, không trả lại có bị xử phạt?

Người nhặt được của rơi phải trình báo cho UBND cấp xã hay công an gần nhất để thông báo tìm người làm thất lạc.
Người nhặt được của rơi phải trình báo cho UBND cấp xã hay công an gần nhất để thông báo tìm người làm thất lạc.
Người nhặt được của rơi phải trình báo cho UBND cấp xã hay công an gần nhất để thông báo tìm người làm thất lạc.