Nghỉ thai sản, có phải đóng BHXH?

NLĐ làm việc 5 năm cho một NSDLĐ thì được tăng thêm một ngày nghỉ phép. Ảnh: Nam Dương
NLĐ làm việc 5 năm cho một NSDLĐ thì được tăng thêm một ngày nghỉ phép. Ảnh: Nam Dương
NLĐ làm việc 5 năm cho một NSDLĐ thì được tăng thêm một ngày nghỉ phép. Ảnh: Nam Dương