Hợp đồng có chấm dứt khi cá nhân chết?

Người hưởng di sản có nghĩa vụ trả nợ thay cho người để lại di sản.
Người hưởng di sản có nghĩa vụ trả nợ thay cho người để lại di sản.
Người hưởng di sản có nghĩa vụ trả nợ thay cho người để lại di sản.