Để tránh cho người lao động phải “đáo tụng đình” !

Các cuộc đình công, nếu thiếu một Hội đồng hoà giải có năng lực, đủ uy tín thì sẽ dẫn đến những đáng tiếc trong quan hệ giữa chủ và thợ.
Các cuộc đình công, nếu thiếu một Hội đồng hoà giải có năng lực, đủ uy tín thì sẽ dẫn đến những đáng tiếc trong quan hệ giữa chủ và thợ.