"Bà ấy tệ lắm, mà sao lại được chia nhà của tôi”?

Nếu không có di chúc, phải chia tài sản thừa kế theo pháp luật.  Ảnh Minh họa
Nếu không có di chúc, phải chia tài sản thừa kế theo pháp luật. Ảnh Minh họa