Yên Bái: Trường hợp đầu tiên "thông chốt" kiểm dịch sau tái kích hoạt

Đây là trường hợp đầu tiên "thông chốt" kiểm dịch sau khi Yên Bái tái kích hoạt lại các chốt kiểm dịch. Ảnh: CACC.
Đây là trường hợp đầu tiên "thông chốt" kiểm dịch sau khi Yên Bái tái kích hoạt lại các chốt kiểm dịch. Ảnh: CACC.
Đây là trường hợp đầu tiên "thông chốt" kiểm dịch sau khi Yên Bái tái kích hoạt lại các chốt kiểm dịch. Ảnh: CACC.
Lên top