Xử lý như thế nào với hiệp hội cấp "bảo chứng" cho Vinaca?

Vinaca từng nhận giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Vinaca từng nhận giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam
Vinaca từng nhận giải thưởng top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam