Vụ kiện tập thể Ford Việt Nam: Toà yêu cầu bổ sung hồ sơ