Vụ án Hồ Duy Hải: Nguyễn Duy Hải và Hồ Duy Hải là mấy người?