Vợ cãi tay đôi với chồng, chồng dùng cuốc bổ vào đầu trọng thương

Thiết tại cơ quan công an (ảnh CACC)
Thiết tại cơ quan công an (ảnh CACC)