VKSND Tối cao đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ vụ án Navibank